Seneghe September / Damiano Abeni, 2006

___________________________________

(C) 2006 Damiano Abeni _ [ Doodles Series ]